Obchodní podmínky

PRODEJCE:

Martin Jiroušek, Hněvnice 47, 33023 Hněvnice
IČ: 18001360
DIČ: CZ9812042097

Pro prodej zboží prostřednictvím e-shop obchodu umístěného na internetové adrese: www.jumanjieshop.cz

Bankovní spojení
Martin Jiroušek
Komerční Banka (KB): 115-8056990257/0100
BIC: CZ4001000001158056990257
SWIFT: KOMBCZPPXXX

1. Úvodní ustanovení

1.a. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod (e-shop) je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu").

1.b. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.c. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet JUMANJI

2.a. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen "uživatelský účet"). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.b. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.c. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.d. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.e. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.f. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.a. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.b. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.c. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.d. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

3.e. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího").

3.f. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

3.g. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

4. Cena zboží a Platební podmínky

4.a. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • 4.a.1. v hotovosti na adrese prodávajícího; Hněvnice 47
 • 4.a.2. Na dobírku (Pouze v rámci ČR)
 • 4.a.3. Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího (dále jen "účet prodávajícího");
 • 4.a.4. Bezhotovostně kartou na účet prodávajícího přes službu GPweb Pay (dále jen "účet prodávajícího"): DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ;
 • 4.a.5. Bezhotovostně platbou předem na účet Paypal (dále jen "účet prodávajícího");
 • 4.a.6. Formou platby Bitcoinem.
  - U této platby nás nejprve kontaktujte e-mailem s uvedením požadovaných artiklů a počtu - Objednávku nevytvářejte přímo na e-shopu. Po potvrzení objednávky Vám zašleme na e-mail platební údaje a zálohovou fakturu s přepočtem na ´´Satoše´´, které po Vás budeme požadovat dle aktuálního kurzu BTC. Pouze u této formy platby můžete počítat se slevou 20% na celou objednávku. Jakmile se částka přičte na naši peněženku, začneme usilovně pracovat na odeslání objednávky.

4.b. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.c. V případě platby v hotovosti  je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.d. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby (číslo objednávky). V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.e. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.f. Pokud kupující vybere zboží na dobírku v ČR a kupujícího dodací adresa je mimo území ČR, je prodávající oprávněn objednávku stornovat a požadovat cenu dopravy do EU nebo mimo EU (Pokud není shodná s cenou dopravy po ČR), nebo po domluvě se zákazníkem objednávku upravit.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.a. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku č. 89/2012Sb. právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

5.b. Vracené zboží musí být nepoškozené a v původním obalu.

5.c. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 těchto obchodních podmínek.

5.d. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.e. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.a obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.f. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.g. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6. Přeprava a dodání zboží

6.a. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.b. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.c. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.d. Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem zákazníkovi. Při zjištění nesrovnalostí v dodávce zboží s objednávkoým listem, je kupující povinen podat zprávu prodávajícímu a to neprodleně do následujícího pracovního dne. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

6.e. Prodávající je zboží povinen odeslat nejpozději do 20 dnů od vytvoření objednávky.

6.f. Sortiment Schlumbergera/Hatiora je dodáván v mikrotenových sáčcích, nebo jinak s řádým označením druhu, ty jsou dány do krabice, případně ošetřené proti poškození dalšími výztuhami. Prodávající si vyhrazuje právo zasílat objednávky v již použitých krabicích od zásilek v rámci zmírnění zátěže dopadu e-shopu na životní prostředí a emisí CO2.

6.g. Při objednávce nad 2500 Kč má kupující dopravu ZDARMA.

7. Ochrana osobních údajů

7.a. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

7.b. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako "osobní údaje").

7.c. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

7.d. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

7.e. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

7.f. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8. Doručování

8.a. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty nebo jiného dopravce, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

9. Závěrečná ustanovení

9.a. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.b. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

9.c. Kontaktní údaje prodávajícího: Martin Jiroušek, Hněvnice 47, 330 23 Hněvnice.
email: jirousek.martin7@seznam.cz 
tel.: 773 937 966.
Zkratka JUMANJI se nevztahuje na autorská práva stejnojmenného filmu, ale má význam JUbilejní MArtiN JIroušek

9.d. Kupující se potvrzením internetové objednávky zavazuje, že se řádně a prokazatelně seznámil s těmito obchodními podmínkami.

10. Rostlinolékařská péče

10.a. Prodávající je profesionálním pěstitelem a oprávněnou osobou k vydávání rostlinolékařských pasů dle: Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin.


ODKAZY k ÚKZÚZ:
 1. zákazech dovozu určitých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území EU a do určitých chráněných zón vymezených na území EU; https://www.zakonyprolidi.cz/pravoeu/dokument?celex=32019R2072#i30 , https://www.zakonyprolidi.cz/pravoeu/dokument?celex=32019R2072#i29
 2. zvláštních a rovnocenných požadavcích, které musí při dovozu na území EU nebo při přemísťování na tomto území a při dovozu do určitých chráněných zón vymezených na území EU a při přemísťování v těchto zónách, splňovat určité rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty; https://www.zakonyprolidi.cz/pravoeu/dokument?celex=32019R2072#i104
 3. vysoce rizikových rostlinách, rostlinných produktech či jiných předmětech; https://esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?DR=SB&CP=32018R2019, (na stránkách ÚKZÚZ pouze ve formě odkazu https://eagri.cz/public/portal/ukzuz/skodlive-organismy/fytosanitarni-rezim-EU-od-14-12-2019/dovoz-ze-tretich-zemi
 4. výjimkách z požadavku na rostlinolékařské osvědčení pro malá množství určitých rostlin, s výjimkou rostlin určených k pěstování, a rostlinných produktů a jiných předmětů ze třetích zemí, které jsou dováženy do EU jako součást osobního zavazadla cestujících a nejsou určeny k profesním nebo obchodním účelům; https://eagri.cz/public/portal/ukzuz/skodlive-organismy/fytosanitarni-rezim-EU-od-14-12-2019

 5. V případě objednávky mimo EU jste povinni jako kupující uhradit prodávajícímu náklady spojené s vydáním rostlinolékařského osvědčení od ÚKZÚZ a uhradit cenu kolku - tzn. 1750 CZK.
  5.1.a V případě, že jste si tuto položku nepřihodili do košíku, bude po kupujícím dodatečně požadována a zásilka nebude expedována do uhrazení této částky.
  5.1.b Kupující je povinen seznámit se s dovozními požadavky dané země a brát zřetel na zákazy dovozu komodit dané země.
  5.1.c V případě, že zásilka bude zadržena celní kontrolou, nenese prodávající odpovědnost za náklady spojené s případným celním řízením.
  5.1.d Pokud zásilka nebo její obsah bude celníky zničena nebo poškozena, není možné požadovat uhrazenou částku po prodávajícím.
  5.1.e. Kupující mimo EU bere na vědomí, že dodání se kvůli úředním náležitostem může protáhnout. Prodávající bude s kupujícím průběžně v kontaktu, alespoň e-mailem.

  Dovozní požadavky třetích zemí: 
  https://eagri.cz/public/portal/ukzuz/dovoz-vyvoz/vyvoz-do-tretich-zemi/dovozni-pozadavky-tretich-zemi
  Dovoz a vývoz: 
  https://eagri.cz/public/portal/ukzuz/dovoz-vyvoz